Remedial Teaching

Individuele lessen Remedial Teaching:
Bij Praktijk Titaantjes krijgt uw kind extra ondersteuning bij leerachterstanden. Leerachterstanden op het gebied van taal kunnen ontstaan door bijvoorbeeld dyslexie.

Op maat zal er gewerkt worden aan:

– lezen (technisch lezen en begrijpend lezen);
– spellen van woorden (werkwoordspelling met regels, maar ook bijvoorbeeld leerwoorden.)
– schrijven van teksten;
– woordenschat;
– grammatica (ontleden);
– schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid;
– samenvatten van teksten.
– rekenen: de juiste rekenstrategieën kennen en toepassen. De som uit een verhaaltje halen.

Werkwijze: signaleren – onderzoeken – begeleiden
De remedial teacher signaleert en onderzoekt de leerachterstanden om een gespecificeerd persoonlijk handelingsplan op te stellen. Vervolgens wordt er stap voor stap gewerkt aan de punten die in het plan staan. Er wordt gevarieerd ondersteunend leermateriaal ingezet met gebruik van digitale hulpmiddelen.
Doel van remedial teaching:
In geval van een leerachterstand, is het doel van de behandeling deze weg te werken. Als er (ook) sprake is van een leerprobleem en/of een leerstoornis, is het doel van de behandeling de hinder die het kind hiervan ondervindt te minimaliseren. Met nieuwe strategieën en vaardigheden leert uw kind met dyslexie of bijvoorbeeld AD(H)D vanuit eigen sterke kanten het leerprobleem aan te pakken. In een veilige sfeer waar het ook gezellig moet zijn, zal uw kind spellingregels en rekenstrategieën leren en automatiseren.